skok na navigaciskok na obsah

zaregistrovat se přihlásit se

Nevíš heslo?

Uživatelské podmínky

Registrací na Acappella.cz souhlasíte s následujícími Uživatelskými podmínkami:

Definice

 1. A cappella označuje web www.acappella.cz či jakékoliv jiné platformy, které jsou označené zcela či částečně logy a jinými označeními či vizuály „A cappella“, a to již nyní aktivní či v budoucnu vyvinuté a zprovozněné, a jejichž provozovatelem (uvedeným na příslušné platformě) je Zdeněk Lahoda, Mánesova 25, 301 00 Plzeň, IČO 75993864.
 2. „My“, „naše“ či „námi“ v textech nepocházejících od uživatelů se označuje tým A cappella provozovatele.
 3. Obsahem se míní všechna data, umístěná (vložená) uživateli na A cappella, včetně zveřejněných informací a komunikace uživatelů prostřednictvím webu A cappella.

Soukromí a ochrana osobních údajů

 1. Registrací na A cappella vyslovujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů zadaných při registraci, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména s jejich vedením v databázi registrovaných uživatelů a užitím pro účely správy serveru A cappella. Provozovatel se zavazuje využívat tyto osobní údaje výlučně k uvedenému účelu a zaručujeme jejich ochranu před zpřístupněním třetím osobám. V rozsahu, v jakém tyto osobní údaje zveřejníte na A cappella, dáváte souhlas k jejich zpřístupnění celosvětově na internetu.
 2. Vaše osobní údaje budou vedeny v databázi registrovaných uživatelů po dobu, kdy bude trvat vaše registrace. Máte právo kdykoli registraci zrušit a tím dojde k odstranění vašich osobních údajů z databáze A cappella.

Registrace a bezpečnost profilu

 1. Zavazujete se, že nebudete na A cappella zadávat žádné falešné informace o vlastní osobě a nebudete vytvářet profily pro cizí osoby bez jejich výslovného povolení a bez povolení provozovatele.
 2. Nevytvoříte si více než jeden fanouškovský profil. Profilů kapel, skupin a sborů můžete mít více, každý však musí odpovídat pouze jednomu skutečně existujícímu projektu.
 3. Pokud provozovatel deaktivuje váš profil, nevytvoříte si jiný bez předchozí konzultace s provozovatelem.
 4. Nebudete využívat váš fanouškovský profil či profil kapel, skupin a sborů pro vlastní nebo cizí obohacení (zveřejňování reklamy atd.).
 5. Na svém profilu budete udržovat své aktuální osobní údaje a kontaktní informace.
 6. Zvolíte si rozumné heslo, které nebudete nikomu sdělovat.
 7. Nebudete používat ochranné známky, logo a jiná označení A cappella v jakékoliv podobě ani jakákoliv další označení použitá na A cappella pro aktivity zde pořádané (např. označení rubrik, soutěží), bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. Tento závazek se týká i použití mimo platformu A cappella.
 8. Pokud si pro svůj profil vyberete název, který se kryje s jakýmikoliv aktivitami A cappella, našich komerčních partnerů či je z nějakého důvodu nárokován třetí stranou (majitel ochranné známky, dříve existující kapela atd.), vyhrazuje si provozovatel právo váš profil zrušit včetně odstranění všech na něm umístěných informací a obsahu bez předchozího upozornění.

Práva k vkládanému obsahu

 1. Uživatel, který vkládá na A cappella jakýkoliv obsah, odesláním tohoto obsahu na svůj profil potvrzuje, že je nositelem veškerých autorských práv a dalších práv (např. práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, práv na ochranu osobnosti, průmyslových práv) k umísťovanému obsahu, potřebných k legálnímu umístění obsahu na A cappella a jeho zpřístupnění dalším uživatelům A cappella a jiným osobám (veřejnosti).
 2. Uživatel výslovně prohlašuje a odpovídá za to, že není v právech k obsahu zastupován některým kolektivním správcem (OSA, Intergram) a že obsah není zpracováním předmětu chráněného právy jiných osob.
 3. Zveřejnění jakéhokoliv obsahu na vašem profilu znamená, že tato informace je volně přístupná celosvětově na Internetu a kdokoliv na ni může odkazovat, jakož ji i sám kopírovat a dále šířit. Profily na A cappella jsou veřejné, neposkytují možnost nastavení soukromí tak, aby váš profil mohly sledovat pouze vybrané osoby.
 4. Umístěním obsahu uvedeného shora na A cappella souhlasíte s celosvětovým zpřístupněním tohoto obsahu veřejnosti v nehmotné podobě prostřednictvím portálu A cappella s tím, že nemáte z toho titulu vůči A cappella či komukoli jinému nárok na jakoukoli úplatu nebo jinou protihodnotu.
 5. Odpovídáte za to, že jste sám/sama oprávněn/a k vyslovení souhlasu s těmito Uživatelskými podmínkami, případně ho vyslovuje i v platném zastoupení všech dalších osob, jejichž souhlas je zapotřebí. V případě profilů kapel je registrovaný uživatel povinen buď být nositelem práv, nebo být zástupcem ostatních tvůrců a nositelů práv.
 6. Provozovatel A cappella nepřebírá povinnost vámi umístěný obsah chránit a nenese žádnou odpovědnost za porušení vašich práv k obsahu, který jste umístili na A cappella.
 7. Co se týká obsahu umístěného na A cappella jinými uživateli, zavazujete se respektovat práva, jimiž je chráněn, a využívat ho pouze v mezích dovolených příslušnými zákony.
 8. Jsme vděční za jakékoliv vaše připomínky a podněty k fungování a vylepšení A cappella, berte však na vědomí, že použitím vašeho nápadu nebo vámi zaslaného materiálu nevzniká A cappella žádná povinnost vám nápad nebo použití materiálu a v něm obsažených informací jakkoliv kompenzovat; jeho předáním souhlasíte s jeho využitím za těchto podmínek, včetně podmínky bezúplatnosti.

Zásady užívání a komunikace

 1. Nebudete na A cappella umísťovat žádný obsah ani činit žádné akce, jež by směřovaly k možnému porušení nebo ohrožení práv jiných osob.
 2. Nebudete A cappella využívat k nezákonným nebo nekalým aktivitám.
 3. Vámi umísťovaný obsah nebude propagovat ani obsahovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci ani nezákonné aktivity.
 4. Vámi umísťovaný obsah bude respektovat soukromí jiných osob.
 5. Nebudete slovně ani jinak obtěžovat jiné uživatele A cappella (včetně zasílání nevyžádaných sdělení - spam).
 6. Nebude na A cappella vkládat námi předem nepovolenou komerční komunikaci v jakékoliv podobě (vytváření profilů, komentáře na profilech, fotky, videa, skladby atd.).
 7. Nebudete na A cappella vkládat osobní data jiných osob, kopie jakýchkoliv dokladů apod.

Bezpečnost

Snažíme se udržet A cappella co nejbezpečnějším a nejpřívětivějším místem pro všechny naše uživatele. Nemůžeme to ovšem nikdy stoprocentně garantovat. K tomu, aby byla A cappella co nejbezpečnější, potřebujeme vaši pomoc. Zavazujete se dodržovat následující podmínky:

 1. Nebudete shromažďovat jakákoliv data o uživatelích A cappella, zejména pak ne s využitím jakéhokoliv automatizovaného pomocníka, jako jsou softwaroví roboti apod.
 2. Nebudete na A cappella vytvářet žádné pyramidové marketingové aktivity, ať již pro propagaci komerční služby či čehokoliv jiného, včetně vlastní kapely.
 3. Nebudete uploadovat viry či malware (ani obsah, u něhož si nejste jisti, že viry či malware neobsahuje), stejně tak nebudete ani vkládat odkazy na stránky, které by mohly viry, malware či jakýkoliv jiný útočný software obsahovat.
 4. Nebudete napadat profily jiných uživatelů, neoprávněně zjišťovat nebo užívat jejich hesla a přihlašovací údaje, či jakkoliv jinak se pokoušet manipulovat s profily, jejichž zakladatelem nejste vy.
 5. Nebudete skrze své profily na A cappella pořádat žádné soutěže bez předchozí konzultace s provozovatelem.
 6. Nebudete činit nic, co by mohlo ohrozit provoz webu A cappella, jakkoliv poškodit jeho systém a správnou funkčnost. Jakékoliv úpravy profilu, které nejsou přímo připravené v administraci profilu, jsou zakázané.
 7. Nalezené chyby v systému nám nahlásíte a nebudete je zneužívat.

Porušení uživatelských podmínek

A cappella respektuje práva všech svých uživatelů, stejně tak ale chrání i práva ostatních osob. To samé očekáváme i od Vás.

 1. Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoliv váš obsah, pokud se domníváme, že odporuje těmto Uživatelským podmínkám.
 2. Pokud se domníváte, že jsou jakkoliv porušena vaše práva, napište nám na email info@acappella.cz
 3. Pokud byste opakovaně porušovali tyto Uživatelské podmínky, vyhrazujeme si právo zrušit váš profil a zablokovat vám přístup na A cappella. Na to vás upozorníme e-mailem či zobrazeným textem při vašem příštím přihlášení na A cappella, takové upozornění však není podmínkou pro realizaci uvedeného opatření.

Funkčnost A cappella

 1. Je naším prioritním zájmem udržovat plnou funkčnost A cappella, zdokonalovat a rozšiřovat její funkce a vytvářet uživatelsky komfortní prostředí. Nepřebíráme však vůči uživatelům žádnou odpovědnost za splnění těchto podmínek. Neneseme odpovědnost za zachování obsahu umístěného na A cappella a uživatel nemůže uplatnit žádné nároky z výpadků nebo omezení funkčnosti, ztráty dat, ukončení provozu a jiných podobných skutečností týkajících se A cappella. Jsme oprávněni kdykoli ukončit provoz A cappella.
 2. Vzhled a prezentace vašich profilů i celého portálu A cappella se může změnit, buď jako celek například při redesignu nebo rozšiřování funkčnosti nebo i v závislosti na zařízení (například mobilní zobrazení apod.)

Odpovědnost provozovatele A cappella za obsah

 1. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah umístěný uživateli na portál A cappella, jeho užití a nakládání s ním.
 2. Pokud kdokoliv zahájí jakýkoliv soudní či jiný spor směřující proti vašim akcím či vámi umístěnému obsahu na A cappella, a bude-li se v něm domáhat i nároků vůči provozovateli A cappella, zavazujete se nahradit nám veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů právního zastoupení ve skutečné výši. Totéž platí pro mimosoudní uplatnění a případné vypořádání takových nároků.
 3. Rovněž tak se zavazujete nahradit nám náklady spojené s úkony vyvolanými vaším porušením Uživatelských podmínek (včetně nákladů právních služeb potřebných k právnímu posouzení vašeho jednání).
 4. Jsme poskytovatelem prostoru na webu, který se snažíme spravovat dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, a který preventivně chráníme těmito Uživatelskými podmínkami.

Závěrečné prohlášení

Snažíme se udržet A cappella aktivní, bez bugů a co nejvíce bezpečný. Přesto však A cappella používáte na vlastní riziko. My vám poskytujeme A cappella tak, jak je, bez jakýchkoliv záruk toho, že se na stránkách nic nezmění a že ani celkové směřování a filosofie naší stránky se nemůže kdykoliv změnit. Nezaručujeme, že naše stránky jsou naprosto bezpečné a zabezpečené, ačkoliv se o to snažíme. Nejsme zodpovědní za ochranu vašeho obsahu, který na A cappella nahráváte. Nejsme zodpovědní ani za akce, obsah, informace nebo data poskytovaná třetími stranami. Souhlasem s těmito podmínkami se vzdáváte možnosti vyžadovat takovouto zodpovědnost po členech teamu provozovatele A cappella jakoukoliv soudní či jinou cestou. Všechny služby pro uživatele A cappella jsou naprosto zdarma, vyhrazujeme si však právo kdykoliv jakoukoliv službu zpoplatnit, na což však budete dostatečně dopředu upozorněni.

Pokud nevynucujeme dodržování těchto podmínek na některých profilech v plné síle, neznamená to, že dáváme souhlas k porušování daného pravidla.

Jakýkoliv souhlas s konáním či povolení výjimky z Uživatelských podmínek musí být odeslán z oficiálního emailu A cappella, v případě požadavku z naší strany i vytištěn a podepsán oběma stranami. V případě převodu provozování A cappella na jiný subjekt nebo spojení s jiným subjektem práva a povinnosti vyplývající z Uživatelských podmínek přecházejí na nového provozovatele, včetně závazků do té doby vzniklých.

Změny Uživatelských podmínek

 1. Tyto Uživatelské podmínky mohou být kdykoli změněny.
 2. Aktuální verze Uživatelských podmínek je volně umístěná na A cappella. Každý uživatel je sám odpovědný za sledování změn Uživatelských podmínek, aniž bychom byli povinni ho na změny zvlášť upozorňovat.
 3. Vyslovujete svůj souhlas s tím, respektovat Uživatelské podmínky v jejich aktuálním znění. Pokud jednáte jako zástupce dalších osob, vyslovujete svůj souhlas i za tyto osoby, které se zavazují Uživatelské podmínky respektovat.
© 2017 A CAPPELLA